Tag: raute nepal

जिउँदो मानि सलाई पनि अ,स्ताइन् भन्ने शि,र्षक राखेर भ्र,म सिर्जना ग,रिएको भन्दै त्यस्ता यु,,ट्युव च्या,नललाई कार,वाही को मा,ग गरिएको छ

काठमाडौ । युट्युवमा जिउँदो मानिसलाई पनि अस्ताइन् भन्ने शिर्षक राखेर भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै त्यस्ता युट्युव च्यानललाई कारवाहीको माग गरिएको…